Projekt „Wsparcie dla Mazowsza” dla Parafialnego Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Piotra Skargi w Grójcu w walce z epidemią COVID-19 – zrealizowany.

Parafialny Dom Pomocy Społecznej w Grójcu otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

W dniu 13 października 2020 r. podpisano umowę o udzielenie powyższego grantu o numerze U.POWR.2.8-008/2020 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, a Parafią Rzymskokatolicką Św. Mikołaja Biskupa w Grójcu – Parafialnym Domem Pomocy Społecznej im. Ks. Piotra Skargi w Grójcu.

Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad mieszkańcami przebywającymi w PDPS, a także ochrona życia tych osób poprzez wsparcie personelu PDPS w walce z pandemią COVID-19.

Okres realizacji projektu obejmuje trzy miesiące, jednakże nie przekraczający 30.11.2020 r.

Kwota dofinansowania projektu 52 634,00 zł , w tym:

ze środków z Unii Europejskiej 44 359,94 zł

ze środków budżetu Państwa 8 274,06 zł.

Parafialny Dom Pomocy Społecznej w Grójcu wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu „Wsparcie dla Mazowsza”, zwłaszcza pracownikom Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.